Thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
loading...
10:27 16/08/2017

ĐỀ CƯƠNG Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới

Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

1. Dân chủ và phát huy dân chủ là xu thế phát triển chung của thời đại, quy luật tất yếu của sự phát triển. Tổng kết 30 năm đổi mới đất nước, Đảng ta rút ra bài học: “Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc, dân là gốc, tất cả vì lợi ích của Nhân dân và xác định phát huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của đất nước”. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là một chủ trương chiến lược, một vấn đề cơ bản trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta.

Dân chủ là khái niệm rất rộng lớn, để thực hành dân chủ có rất nhiều yếu tố, nhưng trong đó việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một nội dung quan trọng để thực hành dân chủ. Muốn thực hành được dân chủ thì phải ban hành quy chế và bắt buộc mọi người phải thực hiện.

2. Trong những năm qua, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển của tỉnh. Tuy vậy, so với yêu cầu vẫn chưa đáp ứng, còn những vấn đề tồn tại, yếu kém đang tiềm ẩn, nếu không tập trung chỉ đạo phát huy tốt dân chủ ở cơ sở sẽ nảy sinh các vấn đề phức tạp, gây mất ổn định tình hình ở cơ sở. Trong khi đó, các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan thường xuyên núp dưới chiêu bài dân chủ để chống phá, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

3. Trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Để thực hiện được các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, đòi hỏi phải có sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta, là xu thế, mục tiêu lâu dài của sự phát triển.

4. Các nội dung của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Nghị định 60/2013/NĐ-CP đã quy định khá rõ trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức và của Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ góp phần quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng..., nhất là kiểm soát quyền lực của người đứng đầu.

5. Trong Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, có nội dung giao cho các cơ quan, bộ phận chuyên môn tham mưu cho tỉnh xây dựng đề án về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Từ những lý do nêu trên, ngày 12/5/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở - đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Về tiêu đề Nghị quyết: Khi đưa ra trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, bộ phận tham mưu có đưa ra 2 phương án:

- Phương án thứ nhất, với tiêu đề: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở.

- Phương án thứ hai, với tiêu đề: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới.

Sau khi phân tích ở các góc độ, khía cạnh khác nhau, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy thống nhất cao lựa chọn phương án thứ hai, với tiêu đề: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới. Vì: nếu chọn tiêu đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng... thì phần lớn nội dung của đề án và nghị quyết là đánh giá về sự lãnh đạo của Đảng; trong khi đó, việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở là trách nhiệm chung của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Với tiêu đề tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở đã bao quát được yêu cầu đó, đánh giá toàn diện vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở.

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng... có nghĩa là đặt ra yêu cầu nhiệm vụ: nâng cao chất lượng xây dựng quy chế.

+ Tiếp tục nâng cao hiệu quả... có nghĩa đặt ra yêu cầu nhiệm vụ: nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế.

(Chọn vào mục tải về phía dưới để xem hết nội dung tuyên truyền Nghị Quyết)

Ý kiến bạn đọc